Artikel 1 | Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Myrthe Claus en maken deel uit van elke overeenkomst die zij met een opdrachtgever sluit. In onderling overleg kunnen de voorwaarden vooraf schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld, maar in principe zijn eventuele algemene voorwaaren van de wederpartij niet van toepassing. Degene die met Myrthe Claus de overeenkomst aangaat wordt verder genoemd de opdrachtgever. Myrthe Claus wordt verder genoemd de opdrachtnemer.

1.2 Indien de opdrachtgever namens een derde partij handelt, gelden deze algemene voorwaarden ook voor hen en is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever deze derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij

Artikel 2 | Toepasselijkheid

2.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Myrthe Claus en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen.

2.2 Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.3 Als Myrthe Claus niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Myrthe Claus in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 | Kwaliteit

Myrthe Claus verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaarspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling is afgesproken.

Artikel 4 | Geheimhouding of vertrouwelijkheid

4.1 De opdrachtgever en Myrthe Claus zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

4.2 Myrthe Claus verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 5 | Offertes en offertekosten

5.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de opdrachtnemer en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbesprekeing en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

5.2 Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Myrthe Claus een offerte gedaan. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

5.3 Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 14 dagen. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.4 De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Een omvangrijke offerte is een offerte waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de opdrachtgever de offerte, de in de offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de opdrachtnemer en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

5.5 Myrthe Claus kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.6 Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Wanneer er sprake is van een samengestelde prijsopgave, is Myrthe Claus niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.7 Myrthe Claus heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen of onverwachtse redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend. Myrthe Claus is verplicht eventuele prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

Artikel 6 | Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging

6.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Myrthe Claus komt pas tot stand als de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer heeft aanvaard of als Myrthe Claus een opdracht van de opdrachtgever heeft bevestigd. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht.

6.2 In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de dienst of tekst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is en wat haar inbreng is;
 • welke materialen en gegevens zij aanlevert en binnen welke termijn;
 • wie de tekst goedkeurt en binnen welke termijn;
 • wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de dienst of tekst wordt aangeleverd (e-mail, papier, cd-rom, post, koerier) en het gewenste bestandsformaat;
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve dienst of tekst.

6.3 Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

 • research
 • eindredactie
 • administratieve ondersteuning, waaronder typewerk
 • verzorging van illustraties en/of fotografie
 • vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking

Artikel 7 | Algemene verplichtingen van betrokken partijen

7.1 De opdrachtgever zal Myrthe Claus steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten om de opdracht zo min mogelijk te vertragen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Myrthe Claus is verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.2 De opdrachtgever en Myrthe Claus zullen allebei meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo snel mogelijk ter beschikking stellen als de wederpartij daarom vraagt. Voorwerpen, materialen en/of gegevens die de opdrachtgever aan Myrthe Claus ter beschikking heeft gesteld, worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 | Het inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering

8.1 Myrthe Claus kan, in het zeldzame geval wanneer dat nodig is, één of meer derden inschakelen om de opdracht of delen daarvan uit te voeren. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever. Myrthe Claus is daarbij intermediair en doet haar uiterste best om de overeengekomen kwaliteit te waarborging.

8.2 De opdrachtgever verleent daarvoor ontheffing voor de in artikel 4 genoemde geheimhouding. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing. Myrthe Claus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

8.3 Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan de opdrachtgever als dat zo is overeengekomen, anders loopt de facturatie via de opdrachtnemer.

8.4 Myrthe Claus brengt de met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van de door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan de opdrachtgever in rekening.

8.5 Als de opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt, is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen Myrthe Claus en de opdrachtgever. De verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer blijven onverminderd van kracht.

Artikel 9 | Tussentijdse wijziging van de opdracht of meerwerk

9.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht zal indien nodig een aparte offerte worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden. Wanneer een tussentijdse wijziging leidt tot een vermindering van kosten, zal een overeenkomstig lager bedrag in rekening worden gebracht.

9.2 Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen in de opdracht zijn slechts geldig wanneer Myrthe Claus deze heeft bevestigd.

9.3. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Myrthe Claus niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

9.4 Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 10 | Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1 Wanneer de opdrachtgever of Myrthe Claus van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere toegevoegde opdracht-specificaties, kunnen zij de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Myrthe Claus heeft, indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10.2 Myrthe Claus kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Zij behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

10.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 11 | Overmacht

11.1 In deze algemene voorwaarden wordt met overmacht niet alleen alles bedoeld wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, maar ook alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Myrthe Claus geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.2 Overmacht ontslaat Myrthe Claus van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De opdrachtgever kan in deze situatie geen recht op vergoeding van kosten of schaden doen gelden.

11.3 Ingeval van overmacht bij de opdrachtnemer zal Myrthe Claus daarvan meteen de opdrachtgever op de hoogte stellen. Tijdens deze periode van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende een maand niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Myrthe Claus het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 | Concept en eenmalige correctieronde

Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en een eenmalige herziening (correctieronde) na overleg met of feedback van de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de concepttekst zijn niet in de offerte inbegrepen en worden apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Myrthe Claus, tenzij hiervoor andere afspraken zijn gemaakt. Ook bij andere leveringen is in principe maximaal één herzieningen in de prijs inbegrepen, tenzij hier expliciet iets anders over wordt afgesproken.

Artikel 13 | Levering/afsluiting

13.1 De datum waarop een opdracht opgeleverd dient worden, word in overleg tussen beide partijen overeengekomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is deze overeengekomen levertijd geen fatale termijn en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze levertijd zal Myrthe Claus pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

13.2 Diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer niet binnen 14 dagen na levering een tegenbericht is ontvangen. Na deze 14 dagen gaat opdrachtnemer ervan uit dat de geleverde opdracht akkoord bevonden is door de opdrachtgever.

13.3 Bij de opdrachtovereenkomst spreken beide partijen af wat ze elkaar qua informatie toesturen en op welke data dit gebeurt. Indien afgeweken wordt van deze afspraken, behoudt Myrthe Claus zich het recht voor de in 13.1 genoemde datum te wijzigen als het hierdoor redelijkerwijs niet meer mogelijk is opdracht af te hebben op de in artikel 13.1 genoemde datum.

13.4 Teksten worden aangeleverd via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere bestandsformaten ook mogelijk.

13.5 Myrthe Claus heeft een plicht tot levering, geen resultaatplicht. Dit betekent dat de teksten genoemd in de overeenkomst en/of offerte geleverd dienen te worden, maar dat er geen garantie over de resultaten die met die teksten behaald worden, gegeven wordt.

Artikel 14 | Vrijwaring

De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Zij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van opdrachtnemer.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid

15.1 Myrthe Claus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van haar kant zoals het niet door haar in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Myrthe Claus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Als wordt geoordeeld dat Myrthe Claus geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. Bij de opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

15.3 De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 16 | Betaling en incassobureau

16.1 Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering ongeacht het moment van publicatie. Bij diensten in abonnementsvorm geldt de betalingsverplichting voorafgaand aan het leveren van de betreffende diensten. Deze verplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde tekst of dienst niet gebruikt. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering in delen plaats, volgens afspraak tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

16.2 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Myrthe Claus betaling in termijnen verlangen.

16.3 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt opdrachtnemer een herinnering. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een aparte ingebrekestelling nodig is.

16.4 Indien betaling achterwege blijft, kan Myrthe Claus met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

16.5 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op ten minste 15 procent van de hoofdsom met een minimum van 200 euro.

Artikel 17 | Duur en beëindiging voor diensten in abonnementsvorm

17.1 De overeenkomst, in de vorm van een abonnement, tussen Myrthe Claus en de opdrachtgever is één jaar geldig na aankoop van het betreffende abonnement.

17.2 Diensten in abonnementsvorm kunnen tijdens de looptijd niet worden ontbonden, tenzij er sprake is van aantoonbare en objectief vaststelbare wanprestatie of bewuste roekeloosheid van Myrthe Claus. Voor de afname van diensten in abonnementsvorm geldt een verlaagd tarief. De geldende korting is al verwerkt in de abonnementsprijs.

Artikel 18 | Het verzetten van ‘Pick my brain’-sessies

18.1 Indien de opdrachtgever de door haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal Myrthe Claus de kosten in rekening brengen door middel van het verminderen van het abonnement met één sessie en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijdsperiode van 24 uur voorafgaand aan de afspraak zullen niet in rekening worden gebracht.

18.2 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande ‘Pick my brain’-sessie worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht door middel van het verminderen van het abonnement met één sessie en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.

18.3 Myrthe Claus behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Zij behoudt zich tevens het recht voor om ‘Pick my brain’-sessies te annuleren zonder opgaaf van redenen, dan wel om een cliënt te weigeren. Myrthe Claus verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in het laatste geval de prijs van het abonnement minus het aantal gebruikte sessies tot maximaal het totaal betaalde bedrag voor het abonnement terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 19 | Het verzetten van afspraken voor boostsessies en ghostwriter-services

19.1 Indien de opdrachtgever de door haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert of niet op de geplande afspraak verschijnt, zal opdrachtnemer een half uur-tarief in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijdsperiode van 24 uur zullen niet in rekening worden gebracht.

19.2 Myrthe Claus behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 20 | Auteursrechten, eigendomsvoorbehoud/Intellectueel eigendommen

20.1 Op elk werk van Myrthe Claus is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

20.2 Alle door Myrthe Claus verstrekte informatie, aanbiedingen, voorstellen, gemaakte teksten, strategische concepten en ontwerpen of andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door de opdrachtgever niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden worden gebracht zonder haar voorafgaande toestemming.

20.3 Myrthe Claus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Myrthe Claus heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Zij behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio of via andere promotiekanalen.

20.4 Indien Myrthe Claus producten op basis van aanwijzingen van de opdrachtgever vervaardigt, staat de opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.

20.5 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van Myrthe Claus krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

20.6 De opdrachtgever of diens rechtsopvolger verkrijgt van Myrthe Claus een exclusieve licentie voor het eenmalige gebruik c.q. publicatie van auteursrechtelijke beschermde werken, die door haar in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. Zolang het werk nog niet geleverd of nog niet helemaal betaald is, blijven alle rechten bij Myrthe Claus.

20.7 De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

20.8 De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door de opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie van werk in aangepaste vorm of van werk in wat voor een ander medium dan waarvoor het volgens de opdracht geschreven is, maken opdrachtgever en Myrthe Claus aparte afspraken met elkaar.

Artikel 21 | Geschillen en toepasselijk recht

21.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Myrthe Claus en de opdrachtgever proberen deze in eerste instantie onderling te schikken. Als het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.

21.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Italiaans recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk buiten de Italiaanse landsgrenzen uitvoering wordt gegeven of wanneer de opdrachtgever buiten Italië woont of is gevestigd.

21.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van of overeenkomsten gesloten met Myrthe Claus worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Pisa (Italië), tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten en de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 22 | Wijzigingen

Myrthe Claus behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen of aanvullingen zal zij de opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte stellen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat haar de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden dan wel kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 23 | Contact en diversen

23.1 Myrthe Claus, gevestigd te Cascina (PI, Italië), staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Pisa onder nummer PI- 189186 als eenmanszaak gericht op het adviseren bij en uitvoeren van marketingcampagnes en andere advertentiediensten. Het BTW-identificatienummer is IT02204340505. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze algemene voorwaarden te zenden naar het e-mailadres mailme@myrtheclaus.nl zoals staat aangegeven op de website myrtheclaus.nl

23.2 Deze algemene voorwaarden zullen door Myrthe Claus op verzoek worden toegezonden per e-mail en zijn via de website myrtheclaus.nl te raadplegen.